%22JTIyJTVCQWJzYXR6JTVEJTNDYnIlM0UlNUIlQzMlOUNiZXJzY2hyaWZ0JTVEJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTNBJTIwU28lMjBmaW5kZW4lMjBTaWUlMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMG1pdCUyMFRvcC1RdWFsaXQlQzMlQTR0ISU1QiUyRiVDMyU5Q2JlcnNjaHJpZnQlNUQlM0NiciUzRSUzQ2JyJTNFRGFzJTIwQW5nZWJvdCUyMGltJTIwSW50ZXJuZXQlMjBpc3QlMjBncm8lQzMlOUYlMjB1bmQlMjBuaWNodCUyMGltbWVyJTIwa29tcGxldHQlMjBkdXJjaHNjaGF1YmFyLiUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwbWFjaHQlMjBoaWVyYmVpJTIwa2VpbmUlMjBBdXNuYWhtZS4lMjBWaWVsZSUyMEFuYmlldGVyJTIwd2VyYmVuJTIwdW0lMjBpaHJlJTIwZWlnZW5lbiUyMFByb2R1a3RlJTJDJTIwcHJlaXNlbiUyMGRpZXNlJTIwbmljaHQlMjBzZWx0ZW4lMjBhbHMlMjBkaWUlMjBiZXN0ZW4lMjBpaHJlciUyMEFydCUyMGFuJTIwdW5kJTIwbWFjaGVuJTIwc2ljaCUyMGRhYmVpJTIwb2Z0bWFscyUyMG5vY2glMjBkaXZlcnNlJTIwU2llZ2VsJTIwdW5kJTIwQXVzemVpY2hudW5nZW4lMjB6dSUyME51dHplLiUyMCUzQ2JyJTNFJTVCTWVya3NhdHolNUREYW1pdCUyMFNpZSUyMG5pY2h0JTIwYmxpbmQlMjBkaWUlMjAlNUMlMjJLYXR6ZSUyMGltJTIwU2FjayU1QyUyMiUyMGthdWZlbiUyMG0lQzMlQkNzc2VuJTJDJTIwcHIlQzMlQTRzZW50aWVyZW4lMjB3aXIlMjBJaG5lbiUyMGRlbiUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdC4lMjAlNUIlMkZNZXJrc2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFSGllciUyMGVyZmFocmVuJTIwU2llJTJDJTIwd2VsY2hlJTIwUHJvZHVrdGUlMjB1bmQlMjBIZXJzdGVsbGVyJTIwdGF0cyVDMyVBNGNobGljaCUyMGF1ZiUyMGdhbnplciUyMExpbmllJTIwJUMzJUJDYmVyemV1Z2VuJTIwa29ubnRlbiUyQyUyMG9iJTIwZGVyJTIwamV3ZWlsaWdlJTIwUHJlaXMlMjBnZXJlY2h0ZmVydGlndCUyMGlzdCUyMHVuZCUyMHdhcyUyMEJ1ZGdldC0lMjB2b24lMjBQcmVtaXVtLUFsdGVybmF0aXZlbiUyMHVudGVyc2NoZWlkZXQuJTI2bmJzcCUzQiUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VEYWYlQzMlQkNyJTIwemllaGVuJTIwd2lyJTIwaW0lMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QlMjZuYnNwJTNCYXVzc2NobGllJUMzJTlGbGljaCUyMHNlcmklQzMlQjZzZSUyMFF1ZWxsZW4lMjB6dSUyMFJhdGUuJTIwU28lMjBlcmhhbHRlbiUyMFNpZSUyQyUyMGdhbnolMjBiZXF1ZW0lMjBnZWIlQzMlQkNuZGVsdCUyMGF1ZiUyMGVpbmVuJTIwQmxpY2slMkMlMjBkaXZlcnNlJTIwVGVzdGJlcmljaHRlJTJDJTIwYmVpJTIwZGVuZW4lMjBkZXIlMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QlMjZuYnNwJTNCaW0lMjBGb2t1cyUyMHN0YW5kLiUyMEViZW5zbyUyMGhlbGZlbiUyMElobmVuJTIwYXV0aGVudGlzY2hlJTIwQmVyaWNodGUlMjB3ZWl0ZXIlMkMlMjBkaWUlMjByaWNodGlnZSUyMEthdWZlbnRzY2hlaWR1bmclMjB6dSUyMHRyZWZmZW4lMjB1bmQlMjBJaHIlMjBHZWxkJTIwbGV0enRsaWNoJTIwenUlMjBnciVDMyVCNiVDMyU5RnRtJUMzJUI2Z2xpY2hlbSUyME51dHplbiUyMHp1JTIwYnJpbmdlbi4lMjBOaWNodCUyMGltbWVyJTIwbXVzcyUyMGRpZSUyMGJla2FubnRlc3RlJTIwYXVjaCUyMGRpZSUyMGJlc3RlJTIwT3B0aW9uJTIwc2Vpbi4lMjBEYW5rJTIwZGVyJTIwZ3JvJUMzJTlGZW4lMjBBdXN3YWhsJTIwaW0lMjBOZXR6JTIwaXN0JTIwYWJlciUyMHNpY2hlcmdlc3RlbGx0JTJDJTIwZGFzcyUyMFNpZSUyMGluJTIwamVkZW0lMjBGYWxsJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBrYXVmZW4lMjBrJUMzJUI2bm5lbiUyMHVuZCUyMGRhcyUyMEdlciVDMyVBNHQlMjBJaHJlbiUyMEFuc3ByJUMzJUJDY2hlbiUyQyUyMFclQzMlQkNuc2NoZW4lMjB1bmQlMjBWb3JzdGVsbHVuZ2VuJTIwaW4lMjB2b2xsZW0lMjBVbWZhbmclMjBnZXJlY2h0JTIwd2lyZC4lM0NiciUzRSU1QiUyRkFic2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0UlNUJBYnNhdHolNUQlM0NiciUzRSU1QiVDMyU5Q2JlcnNjaHJpZnQlNURGZWhsayVDMyVBNHVmZSUyMGJlaSUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwZ2lsdCUyMGVzJTIwdW5iZWRpbmd0JTIwenUlMjB2ZXJtZWlkZW4hJTVCJTJGJUMzJTlDYmVyc2NocmlmdCU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0UlNUJNZXJrc2F0eiU1RFp3YXIlMjBnZW5pZSVDMyU5RmVuJTIwU2llJTIwaW0lMjBJbnRlcm5ldCUyMHNvd2llc28lMjBlaW4lMjAxNC10JUMzJUE0Z2lnZXMlMjBSJUMzJUJDY2tnYWJlLSUyMHVuZCUyMFdpZGVycnVmc3JlY2h0JTJDJTVCJTJGTWVya3NhdHolNUQlM0NiciUzRSUyMGRlbm5vY2glMjB3JUMzJUE0cmUlMjBlcyUyMG5hdCVDMyVCQ3JsaWNoJTIwc2NoJUMzJUI2biUyQyUyMHdlbm4lMjBTaWUlMjB2b24lMjBkZW0lMjBlcnN0ZW4lMjBLYXVmJTIwdGF0cyVDMyVBNGNobGljaCUyMHZvbGwlMjB1bmQlMjBnYW56JTIwJUMzJUJDYmVyemV1Z3QlMjBzaW5kLiUyMEVpbiUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdCUyNm5ic3AlM0JoaWxmdCUyMElobmVuJTIwZGFiZWklMjBGZWhsayVDMyVBNHVmZSUyMHp1JTIwdmVybWVpZGVuLiUyMERhcyUyMHNwYXJ0JTIwdm9yJTIwYWxsZW0lMjBHZWxkJTIwdW5kJTIwTmVydmVuLiUyMFp1ZGVtJTIwaXN0JTIwZXMlMjBpbW1lciUyMGVpbiUyMHdlbmlnJTIwQXVmd2FuZCUyQyUyMHdlbm4lMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMGVyc3QlMjB3aWVkZXIlMjB2ZXJwYWNrdCUyQyUyMHZlcmtsZWJ0JTIwdW5kJTIwZGFubiUyMHp1ciUyMFBvc3QlMjBvZGVyJTIwQW5uYWhtZXN0ZWxsZSUyMGdlYnJhY2h0JTIwd2VyZGVuJTIwbXVzcy4lMjBEYSUyMG1hY2h0JTIwZXMlMjBkb2NoJTIwdmllbCUyMG1laHIlMjBTaW5uJTJDJTIwc2ljaCUyMHN0YXR0ZGVzc2VuJTIwJUMzJUJDYmVyJTIwZGVuJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTI2bmJzcCUzQnZvcmFiJTIwenUlMjBpbmZvcm1pZXJlbiUyMHVuZCUyMHNvJTIwZGlyZWt0JTIwZWluZSUyMG0lQzMlQjZnbGljaHN0JTIwZ3V0ZSUyQyUyMGR1cmNoZGFjaHRlJTIwRW50c2NoZWlkdW5nJTIwenUlMjB0cmVmZmVuLiUyNm5ic3AlM0IlM0NiciUzRSUzQ2JyJTNFV2VubiUyMFNpZSUyMGRpZSUyMG9iaWdlJTIwVGFiZWxsZSUyMG1pdHNhbXQlMjBkZW4lMjBFcmdlYm5pc3NlbiUyMGdlbmF1JTIwc3R1ZGllcmVuJTJDJTIwc2luZCUyMEZlaGxlaW5rJUMzJUE0dWZlJTIwaCVDMyVCNmNoc3QlMjB1bndhaHJzY2hlaW5saWNoLiUyMERhJTIwYmVrb21tZW4lMjBTaWUlMjBuJUMzJUE0bWxpY2glMjBhbGxlJTIwd2ljaHRpZ2VuJTIwSW5mb3JtYXRpb25lbiUyMGluJTIwJUMzJUJDYmVyc2ljaHRsaWNoZXIlMjBBcnQlMjB1bmQlMjBXZWlzZSUyMGFuZ2Vib3RlbiUyMHVuZCUyMGslQzMlQjZubmVuJTIwZGllc2UlMjBpbiUyMElocmUlMjBFbnRzY2hlaWR1bmclMjBlaW5mbGllJUMzJTlGZW4lMjBsYXNzZW4uJTIwS2F1bSUyMCVDMyVCQ2JlcnJhc2NoZW5kJTIwZW1wZmVobGVuJTIwd2lyJTIwbmF0JUMzJUJDcmxpY2glMjBpbSUyMFJlZ2VsZmFsbCUyMGRlbiUyMFNpZWdlciUyMGltJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0LiUyMEVudHNwcmVjaGVuZCUyMElocmVyJTIwVm9yc3RlbGx1bmdlbiUyMGhpbnNpY2h0bGljaCUyMGRlciUyMFByZWlza2xhc3NlJTIwayVDMyVCNm5udGVuJTIwU2llJTIwYWJlciUyMGF1Y2glMjBhbmRlcmUlMjBBbHRlcm5hdGl2ZW4lMjBpbiUyMEJldHJhY2h0JTIwemllaGVuLiUyMEdlbmF1JTIwYXVzJTIwZGllc2VtJTIwR3J1bmQlMjBzaW5kJTIwaW4lMjBkZXIlMjBUYWJlbGxlJTIwbWVocmVyZSUyMFByb2R1a3RlJTIwZW50aGFsdGVuJTIwLSUyMHNvJTIwYmxlaWJ0JTIwSWhuZW4lMjBkaWUlMjBBdXN3YWhsJTIwendpc2NoZW4lMjBkZXIlMjBDciVDMyVBOG1lJTIwZGUlMjBsYSUyMENyJUMzJUE4bWUuJTIwTCVDMyVBNHN0aWdlJTIwRmVobGslQzMlQTR1ZmUlMjB3YXJlbiUyMGdlc3Rlcm4uJTIwV2VyJTIwY2xldmVyJTIwc2hvcHB0JTJDJTIwaW5mb3JtaWVydCUyMHNpY2glMjB2b3JhYiUyMCVDMyVCQ2JlciUyMGRlbiUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdCElM0NiciUzRSU1QiUyRkFic2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0UlNUJBYnNhdHolNUQlM0NiciUzRSU1QiVDMyU5Q2JlcnNjaHJpZnQlNURBbGxnZW1laW5lJTIwVGlwcHMlMjB6dSUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTVCJTJGJUMzJTlDYmVyc2NocmlmdCU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VXZW5uJTIwU2llJTIwc2ljaCUyMGYlQzMlQkNyJTIwZGVuJTIwS2F1ZiUyMGVpbmVzJTIwUHJvZHVrdGVzJTIwZW50c2NoaWVkZW4lMjBoYWJlbiUyQyUyMHNvbGx0ZW4lMjBiZXJlaXRzJTIwZWluaWdlJTIwZ3J1bmRsZWdlbmRlJTIwJUMzJTlDYmVybGVndW5nZW4lMjBzdGF0dGdlZnVuZGVuJTIwaGFiZW4uJTIwWndhciUyMGlzdCUyMGVpbiUyMHVuaXZlcnNlbGxlciUyMEVpbnNhdHolMjBhYnNvbHV0JTIwZGVua2JhciUyQyUyMGRlbm5vY2glMjBtJUMzJUJDc3NlbiUyMFNpZSUyMHNpY2glMjBtaW5kZXN0ZW5zJTIwJUMzJUJDYmVybGVnZW4lMkMlMjBvYiUyMFNpZSUyMHByJUMzJUE0ZmVyaWVydGUlMjBIZXJzdGVsbGVyJTIwaGFiZW4lMjBvZGVyJTIwd2VsY2hlcyUyMEJ1ZGdldCUyMGYlQzMlQkNyJTIwZGVuJTIwS2F1ZiUyMHp1JTIwR3J1bmRlJTIwbGllZ3QuJTIwVGVpbHdlaXNlJTIwd2lyZCUyMGRpZSUyMFZlcmYlQzMlQkNnYmFya2VpdCUyMHZlcnNjaGllZGVuZXIlMjBQcm9kdWt0ZSUyMGRhbm4lMjBzY2hvbiUyMGVpbmdlc2NociVDMyVBNG5rdCUyQyUyMHdhcyUyMElobmVuJTIwd2VpdGVyZSUyMCVDMyU5Q2JlcnNpY2h0JTIwYmlldGVuJTIwd2lyZC4lMjBBdSVDMyU5RmVyZGVtJTIwaXN0JTIwenUlMjAlQzMlQkNiZXJsZWdlbiUyQyUyMG9iJTIwU2llJTIwZ2FueiUyMGJlc3RpbW10ZSUyMEFuZm9yZGVydW5nZW4lMjBoYWJlbi4lMjBTbyUyMGV0d2FzJTIwbXVzcyUyMGtlaW4lMjBLLk8uLUtyaXRlcml1bSUyMHNlaW4lMkMlMjBkYXJhdWYlMjBnaWx0JTIwZXMlMjBiZWltJTIwS2F1ZiUyMGFiZXIlMjB6dSUyMGFjaHRlbi4lM0NiciUzRSUzQ2JyJTNFRGVzJTIwV2VpdGVyZW4lMjBzb2xsdGVuJTIwU2llJTIwbWl0JTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBuYXQlQzMlQkNybGljaCUyQyUyMG5hY2glMjBkZW0lMjBLYXVmJTJDJTIwdm9yc2ljaHRpZyUyMHVtZ2VoZW4uJTIwJTNDYnIlM0UlNUJNZXJrc2F0eiU1RERpZSUyMEdlYnJhdWNoc2Fud2Vpc3VuZyUyMHp1JTIwbGVzZW4lMjBlbXBmaWVobHQlMjBzaWNoJTIwaW1tZXIlMkMlMjBkZW5uJTIwbnVyJTIwc28lMjBzdGVsbGVuJTIwU2llJTIwc2ljaGVyJTJDJTIwZGFzcyUyMGRhcyUyMEdlciVDMyVBNHQlMjB3aXJrbGljaCUyMHdpZSUyMGdlZGFjaHQlMjBnZW51dHp0JTIwd2lyZC4lMjAlNUIlMkZNZXJrc2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFRGFzJTIwd2llZGVydW0lMjBlcmglQzMlQjZodCUyMGRpZSUyMExhbmdsZWJpZ2tlaXQlMjB1bmQlMjB2ZXJtZWlkZXQlMjB2b3J6ZWl0aWdlJTIwQXVzZiVDMyVBNGxsZS4lMjBBdSVDMyU5RmVyZGVtJTIwZ2VsdGVuJTIwR2FyYW50aWUtJTIwdW5kJTIwR2V3JUMzJUE0aHJsZWlzdHVuZyUyMGltbWVyJTIwbnVyJTIwZGFubiUyQyUyMHdlbm4lMjBkYXMlMjBQcm9kdWt0JTIwd2lya2xpY2glMjBzbyUyMGdlbnV0enQlMjB3aXJkJTJDJTIwd2llJTIwZGVyJTIwSGVyc3RlbGxlciUyMGVzJTIwdm9yc2NocmVpYnQuJTIwRWluZSUyMFp3ZWNrZW50ZnJlbWR1bmclMjBpc3QlMjB6d2FyJTIwZGVua2JhciUyQyUyMGslQzMlQjZubnRlJTIwYWJlciUyMHp1JTIwZWluZXIlMjBzY2hsZWNodGVyZW4lMjBFZmZpemllbnolMjBvZGVyJTIwU2NoJUMzJUE0ZGVuJTIwZiVDMyVCQ2hyZW4uJTIwRGllJTIwR2VicmF1Y2hzYW53ZWlzdW5nJTIwaXN0JTIwbmF0JUMzJUJDcmxpY2glMjBpbiUyMGRldXRzY2hlciUyMFNwcmFjaGUlMjB2ZXJmJUMzJUJDZ2Jhci4lM0NiciUzRSU1QiUyRkFic2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0UlNUJBYnNhdHolNUQlM0NiciUzRSU1QiVDMyU5Q2JlcnNjaHJpZnQlNURHYXJhbnRpZWxlaXN0dW5nJTIwd2lyZCUyMGltJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTI2bmJzcCUzQmJlciVDMyVCQ2Nrc2ljaHRpZ3QlNUIlMkYlQzMlOUNiZXJzY2hyaWZ0JTVEJTNDYnIlM0UlM0NiciUzRUdhcmFudGllLSUyMHVuZCUyMEdldyVDMyVBNGhybGVpc3R1bmclMjBzcGllbGVuJTIwZWluZSUyMFNjaGwlQzMlQkNzc2Vscm9sbGUuJTIwWndhciUyMGlzdCUyMGVzJTIwaWRlYWwlMkMlMjB3ZW5uJTIwZGllc2UlMjBnYXIlMjBuaWNodCUyMGVyc3QlMjBiZW4lQzMlQjZ0aWd0JTIwd2VyZGVuJTJDJTIwd2VpbCUyMHNvd2llc28lMjBkYXVlcmhhZnQlMjBhbGxlcyUyMGZ1bmt0aW9uaWVydCUyQyUyMGltJTIwRXJuc3RmYWxsJTIwc2luZCUyMHNpZSUyMGFiZXIlMjBub3R3ZW5kaWcuJTIwRGFubiUyMGlzdCUyMGVzJTIwZ3V0JTIwenUlMjB3aXNzZW4lMkMlMjBkYXNzJTIwZGVyJTIwSGVyc3RlbGxlciUyMGVpbmUlMjBtJUMzJUI2Z2xpY2hzdCUyMGxhbmdlJTIwRnJpc3QlMjBmJUMzJUJDciUyMGRpZSUyMEdhcmFudGllJTIwYW5iaWV0ZXQuJTIwQXUlQzMlOUZlcmRlbSUyMHNvbGx0ZSUyMGRlciUyMEhlcnN0ZWxsZXIlMkMlMjBkYXMlMjBzcGllbHQlMjBlYmVuZmFsbHMlMjBpbiUyMGVpbmVtJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTI2bmJzcCUzQmVpbmUlMjBSb2xsZSUyQyUyMGJlaSUyMGRlciUyMEluYW5zcHJ1Y2huYWhtZSUyMGRlciUyMEdhcmFudGllJTIwa2VpbmUlMjBQcm9ibGVtZSUyMG1hY2hlbiUyMG9kZXIlMjBkZW0lMjBLdW5kZW4lMjBTdGVpbmUlMjBpbiUyMGRlbiUyMFdlZyUyMGxlZ2VuLiUyMExldHp0bGljaCUyMGdlaHQlMjBlcyUyMGFsc28lMjB1bSUyMHp3ZWklMjBGYWt0b3JlbiUzQSUyMHdpZSUyMGRpZSUyMEdhcmFudGllJTIwbWl0c2FtdCUyMGlocmVtJTIwWmVpdHJhdW0lMjBiZXNjaGFmZmVuJTIwaXN0JTIwdW5kJTIwd2llJTIwZWluZmFjaCUyMGRpZSUyMEFid2lja2x1bmclMjBkaWVzZXIlMjBhdWZnZWJhdXQlMjBpc3QuJTIwQmVpJTIwYXVzbCVDMyVBNG5kaXNjaGVuJTIwSGVyc3RlbGxlcm4lMjBpc3QlMjBkZW5rYmFyJTJDJTIwZGFzcyUyMGRhZiVDMyVCQ3IlMjBlaW5lJTIwUiVDMyVCQ2Nrc2VuZHVuZyUyMGlucyUyMEF1c2xhbmQlMjBlcmZvcmRlcmxpY2glMjBpc3QuJTIwU29sbHRlJTIwZGFzJTIwZGVyJTIwRmFsbCUyMHNlaW4lMkMlMjB3aXJkJTIwZXMlMjBuYXQlQzMlQkNybGljaCUyMHBvc2l0aXYlMjBnZXdlcnRldCUyQyUyMHdlbm4lMjBkaWUlMjBLb3N0ZW4lMjBoaWVyZiVDMyVCQ3IlMjBkZXIlMjBIZXJzdGVsbGVyJTIwdHIlQzMlQTRndC4lMjBHZW5lcmVsbCUyMHNvbGx0ZSUyMGRhcyUyMGltbWVyJTIwZGVyJTIwRmFsbCUyMHNlaW4uJTNDYnIlM0UlNUIlMkZBYnNhdHolNUQlM0NiciUzRSUzQ2JyJTNFJTVCQWJzYXR6JTVEJTNDYnIlM0UlNUIlQzMlOUNiZXJzY2hyaWZ0JTVEWnVtJTIwUHJlaXMlM0ElMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QlMjZuYnNwJTNCYmlldGV0JTIwZiVDMyVCQ3IlMjBqZWRlcyUyMEJ1ZGdldCUyMGV0d2FzJTVCJTJGJUMzJTlDYmVyc2NocmlmdCU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VHJUMzJUJDbnN0aWdlJTIwUHJlaXNlJTIwdW5kJTIwZ3V0ZSUyMFF1YWxpdCVDMyVBNHQlMjBzY2hsaWUlQzMlOUZlbiUyMHNpY2glMjBuaWNodCUyMGdlZ2Vuc2VpdGlnJTIwYXVzJTJDJTIwd2llJTIwZGVyJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTI2bmJzcCUzQnVudGVyJTIwQmV3ZWlzJTIwc3RlbGx0LiUyMEluc2Jlc29uZGVyZSUyMGF1ZmdydW5kJTIwZGVyJTIwd2VpdGwlQzMlQTR1ZmlnZW4lMjBWZXJicmVpdHVuZyUyMGRlcyUyME9ubGluZXNob3BwaW5ncyUyMHVuZCUyMHZpZWxlciUyMGF1c2wlQzMlQTRuZGlzY2hlciUyMEhlcnN0ZWxsZXIlMjBpc3QlMjBlcyUyMGhldXR6dXRhZ2UlMjBkdXJjaGF1cyUyMG0lQzMlQjZnbGljaCUyMGhvaGUlMjBRdWFsaXQlQzMlQTR0JTIwenVtJTIwZmluYW56aWVyYmFyZW4lMjBQcmVpcyUyMHp1JTIwZXJoYWx0ZW4uJTIwRWJlbnNvJTIwZ2lidCUyMGVzJTIwYWJlciUyMHdlaXRlcmhpbiUyMFByb2R1a3R2YXJpYW50ZW4lMkMlMjBkaWUlMjBldHdhcyUyMGglQzMlQjZoZXIlMjBiZXByZWlzdCUyMHNpbmQlMjBvZGVyJTIwZ2FyJTIwZGVtJTIwTHV4dXNzZWdtZW50JTIwZW50c3RhbW1lbi4lMjBEZXIlMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QlMjZuYnNwJTNCYmlldGV0JTIwSWhuZW4lMjBBbHRlcm5hdGl2ZW4lMjBmJUMzJUJDciUyMGplZGUlMjBQcmVpc2tsYXNzZSUyMGFuLiUyMERlcyUyMFdlaXRlcmVuJTIwd2lyZCUyMGVzJTIwZXJzdCUyMGRhZHVyY2glMjBtJUMzJUI2Z2xpY2glMkMlMjBkaWUlMjBQcm9kdWt0ZSUyMHVudGVyc2NoaWVkbGljaGVyJTIwUHJlaXNrbGFzc2VuJTIwYmVxdWVtJTIwenUlMjB2ZXJnbGVpY2hlbiUyMHVuZCUyMGRhbWl0JTIwVW50ZXJzY2hpZWRlJTIwaGVyYXVzenVhcmJlaXRlbi4lMjBTbyUyMGVyaGFsdGVuJTIwU2llJTIwZWluZW4lMjBndXRlbiUyMCVDMyU5Q2JlcmJsaWNrJTIwZGFyJUMzJUJDYmVyJTJDJTIwd2FzJTIwU2llJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBJaHIlMjB6dXMlQzMlQTR0emxpY2glMjBpbnZlc3RpZXJ0ZXMlMjBHZWxkJTIwZXJoYWx0ZW4uJTNDYnIlM0UlM0NiciUzRUthdW0lMjAlQzMlQkNiZXJyYXNjaGVuZCUyMHNpbmQlMjBlcyUyMG5hdCVDMyVCQ3JsaWNoJTIwdm9yJTIwYWxsZW0lMjBkaWUlMjBiZWthbm50ZW4lMkMlMjBncm8lQzMlOUZlbiUyMEhlcnN0ZWxsZXIlMkMlMjBkaWUlMjBpbSUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdCUyNm5ic3AlM0JkdXJjaCUyMGV0d2FzJTIwaCVDMyVCNmhlcmUlMjBQcmVpc2UlMjBhdWZmYWxsZW4uJTNDYnIlM0UlNUJNZXJrc2F0eiU1RCUyMEJlaSUyMHJlbm9tbWllcnRlbiUyME1hcmtlbiUyMGlzdCUyMGVzJTIwa2VpbmUlMjBTZWx0ZW5oZWl0JTJDJTIwZGFzcyUyMGluZGlyZWt0JTIwYXVjaCUyMGYlQzMlQkNyJTIwZGllJTIwTWFya2UlMjAlNUMlMjJtaXRnZXphaGx0JTVDJTIyJTIwd2lyZC4lNUIlMkZNZXJrc2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFJTIwRWJlbnNvJTIwc3BpZWxlbiUyMHdlaXRlcmUlMjBGYWt0b3JlbiUyMGRhcmluJTIwZWluJTJDJTIwc28lMjBiZWlzcGllbHN3ZWlzZSUyMHdvJTIwZGFzJTIwUHJvZHVrdCUyMGhlcmdlc3RlbGx0JTIwd3VyZGUlMjB1bmQlMjBpbiUyMHdlbGNoZW0lMjBMYW5kJTIwZGFzJTIwVW50ZXJuZWhtZW4lMjBzZWluZW4lMjBTaXR6JTIwaCVDMyVBNGx0LiUyMFdlciUyMGdlcm4lMjBhdWYlMjBkYXMlMjBRdWFsaXQlQzMlQTR0c3NpZWdlbCUyMCU1QyUyMk1hZGUlMjBpbiUyMEdlcm1hbnklNUMlMjIlMjB2ZXJ0cmF1dCUyQyUyMG11c3MlMjBhdSVDMyU5RmVyZGVtJTIwcXVhc2klMjBpbW1lciUyMG1pdCUyMGVpbmVtJTIwaCVDMyVCNmhlcmVuJTIwUHJlaXMlMjByZWNobmVuLiUyMEhpbmdlZ2VuJTIwc2luZCUyMGVzJTIwdm9yJTIwYWxsZW0lMjBkaWUlMjBDaGluYS1Qcm9kdWt0ZSUyQyUyMGRpZSUyMHRyYWRpdGlvbmVsbCUyMGclQzMlQkNuc3RpZ2VyJTIwaW0lMjBQcmVpcyUyMHNpbmQlMjAtJTIwd2FzJTIwYWJlciUyMG5pY2h0JTIwendhbmdzbCVDMyVBNHVmaWclMjBoZWklQzMlOUZ0JTJDJTIwZGFzcyUyMHNpZSUyMHNjaGxlY2h0JTIwdyVDMyVBNHJlbi4lMjBEYXMlMjBmJUMzJUJDciUyMGRlbiUyMEthdWYlMjBhYmdlc3RlY2t0ZSUyMEJ1ZGdldCUyMHNwaWVsdCUyMGluJTIwZGllJTIwS2F1ZmVudHNjaGVpZHVuZyUyMGRhaGVyJTIwa29ua3JldCUyMGVpbiUyMHVuZCUyMHdpcmQlMjBpbSUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdCUyNm5ic3AlM0JiZXIlQzMlQkNja3NpY2h0aWd0LiUzQ2JyJTNFJTVCJTJGQWJzYXR6JTVEJTNDYnIlM0UlM0NiciUzRSU1QkFic2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFJTVCJUMzJTlDYmVyc2NocmlmdCU1REF1dGhlbnRpc2NoZSUyMEt1bmRlbmJld2VydHVuZ2VuJTIwaW0lMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QlMjAlNUIlMkYlQzMlOUNiZXJzY2hyaWZ0JTVEJTNDYnIlM0UlM0NiciUzRUVpbmUlMjB3ZWl0ZXJlJTIwSGlsZmUlMjBzdGVsbGVuJTIwZGllJTIwQmV3ZXJ0dW5nZW4lMjB2b24lMjBhdXRoZW50aXNjaGVuJTIwSyVDMyVBNHVmZXJuJTIwZGFyLiUyMFNpZSUyMGVybGFuZ3RlbiUyMHZvciUyMGFsbGVtJTIwZHVyY2glMjBBbWF6b24lMjBncm8lQzMlOUZlJTIwV2ljaHRpZ2tlaXQuJTIwRGllJTIwUGhpbG9zb3BoaWUlMjBkYSUyQyUyMGRhc3MlMjB2aWVsZSUyMEt1bmRlbiUyMGlocmVuJTIwS2F1ZiUyMHVuZCUyMGRhcyUyMFByb2R1a3QlMjBzcCVDMyVBNHRlciUyMGJld2VydGVuJTJDJTIwaGF0JTIwc2ljaCUyMHNvJTIwJUMzJUJDYmVyJTIwSmFocmUlMjBlaW5nZWIlQzMlQkNyZ2VydC4lMjBGJUMzJUJDciUyMEludGVyZXNzaWVydGUlMjBpc3QlMjBkYXMlMjBlaW5lJTIwZ3JvJUMzJTlGZSUyMFN0JUMzJUJDdHplJTIwYmVpJTIwZGVyJTIwS2F1ZmVudHNjaGVpZHVuZyUyQyUyMGRlbm4lMjBhdWYlMjBhbmRlcmUlMjBLJUMzJUE0dWZlciUyMGthbm4lMjBtYW4lMjBzaWNoJTIwb2Z0bWFscyUyMGVpbiUyMHdlbmlnJTIwbWVociUyMGFscyUyMGF1ZiUyMFdlcmJldmVyc3ByZWNoZW4lMjBkZXMlMjBIZXJzdGVsbGVycyUyMHZlcmxhc3Nlbi4lMjBadWRlbSUyMGVyJUMzJUI2ZmZuZW4lMjBLJUMzJUE0dWZlciUyMG1pdHVudGVyJTIwYW5kZXJlJTIwU2ljaHR3ZWlzZW4lMjBhdWYlMjBkYXMlMjBQcm9kdWt0JTJDJTIwd2VsY2hlJTIwc2VsYnN0JTIwZWJlbmZhbGxzJTIwYWxzJTIwd2ljaHRpZyUyMGVyYWNodGV0JTIwd2VyZGVuLiUyMERhbWl0JTIwZGllJTIwYXV0aGVudGlzY2hlbiUyMEt1bmRlbmJld2VydHVuZ2VuJTIwaWhyZW4lMjBtYXhpbWFsZW4lMjBFZmZla3QlMjBlbnRmYWx0ZW4lMjBrJUMzJUI2bm5lbiUyQyUyMHNvbGx0ZW4lMjBTaWUlMjBhYmVyJTIwbWVociUyMGFscyUyMG51ciUyMGVpbmUlMjBvZGVyJTIwendlaSUyMGRhdm9uJTIwenUlMjBSYXRlJTIwemllaGVuLiUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VFaW5lbiUyMGVyc3RlbiUyMCVDMyU5Q2JlcmJsaWNrJTIwbGllZmVydCUyMGRlciUyMER1cmNoc2Nobml0dCUyQyUyMGRlciUyMGltJTIwUmVnZWxmYWxsJTIwaW4lMjBGb3JtJTIwdm9uJTIwU3Rlcm5lbiUyMGRhcmdlc3RlbGx0JTIwd2lyZC4lMjBKZSUyMG1laHIlMjBTdGVybmUlMjBlaW4lMjBQcm9kdWt0JTIwZXJyZWljaHQlMkMlMjBkZXN0byUyMGJlc3NlciUyMHdpcmQlMjBkaWVzZXMlMjB2b24lMjBkZW4lMjBLJUMzJUE0dWZlcm4lMjBiZXdlcnRldC4lMjAlNUJNZXJrc2F0eiU1RERhbWl0JTIwaXN0JTIwZXMlMjBtaXR1bnRlciUyMGJlcmVpdHMlMjBtJUMzJUI2Z2xpY2glMjBQcm9kdWt0ZSUyMG9kZXIlMjBIZXJzdGVsbGVyJTIwaGVyYXVzenVmaWx0ZXJuJTJDJTIwd2VubiUyMGRpZXNlJTIwbnVyJTIwYXVmJTIwZWluZW4lMjBzY2hsZWNodGVuJTIwRHVyY2hzY2huaXR0JTIwb2RlciUyMG51ciUyMHNlaHIlMjB3ZW5pZ2UlMjBCZXdlcnR1bmdlbiUyMGtvbW1lbi4lNUIlMkZNZXJrc2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFJTIwTiVDMyVBNGhlcmUlMjBJbmZvcm1hdGlvbmVuJTIwZ2lidCUyMGVzJTIwZGFubiUyMGJlaSUyMGRlbiUyMEJld2VydHVuZ2VuJTIwc2VsYnN0JTJDJTIwd2VsY2hlJTIwc2ljaCUyMGF1Y2glMjBhdWYlMjBBbWF6b24lMjBwcmFrdGlzY2glMjBuYWNoJTIwYmVzb25kZXJzJTIwaGlsZnJlaWNoZW4lMjBSZXplbnNpb25lbiUyMHNvcnRpZXJlbiUyMGxhc3Nlbi4lMjBWaWVsZSUyMEt1bmRlbiUyMHplaWdlbiUyMHNvZ2FyJTIwbm9jaCUyMGVpZ2VuZSUyMEJpbGRlciUyMGF1ZiUyQyUyMHdlaXNlbiUyMGF1ZiUyMGJlc29uZGVyZSUyMFZvci0lMjBvZGVyJTIwTmFjaHRlaWxlJTIwaGluJTIwdW5kJTIwZ2ViZW4lMjBBdWZzY2hsdXNzJTIwZGFyJUMzJUJDYmVyJTJDJTIwd2llJTIwc2ljaCUyMGRhcyUyMFByb2R1a3QlMjAlQzMlQkNiZXIlMjBsJUMzJUE0bmdlcmUlMjBaZWl0JTIwc2NobCVDMyVBNGd0LiUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VEaWUlMjBLdW5kZW5iZXdlcnR1bmdlbiUyMHNwaWVsZW4lMjBpbSUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdCUyNm5ic3AlM0JkYWhlciUyMHp3YW5nc2wlQzMlQTR1ZmlnJTIwZWluZSUyMFJvbGxlJTIwdW5kJTIwc29sbHRlbiUyMGluJTIwZGllJTIwZ2VzYW10ZSUyMEJld2VydHVuZyUyMG1pdCUyMGVpbmZsaWUlQzMlOUZlbi4lMjBOJUMzJUE0aGVyZXMlMjBlcmZhaHJlbiUyMFNpZSUyMGRhbm4lMkMlMjB3ZW5uJTIwU2llJTIwbmFjaCUyMGRlbSUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdCUyNm5ic3AlM0Jub2NoJTIwZWluaWdlJTIwd2VpdGVyZSUyMFJlemVuc2lvbmVuJTIwbGVzZW4uJTIwVmllbGxlaWNodCUyMGVudGRlY2tlbiUyMFNpZSUyMGRhJTIwamElMjBlaW5lbiUyMEslQzMlQTR1ZmVyJTJDJTIwZGVyJTIwZ2VuYXUlMjBkaWUlMjBpZGVudGlzY2hlbiUyMEFuZm9yZGVydW5nZW4lMjB3aWUlMjBTaWUlMjBhbiUyMGRhcyUyMFByb2R1a3QlMjBzdGVsbHRlJTIwdW5kJTIwdm9sbGVuZHMlMjAlQzMlQkNiZXJ6ZXVndCUyMGRhdm9uJTIwd2FyLiUyNm5ic3AlM0IlM0NiciUzRSU1QiUyRkFic2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0UlNUJBYnNhdHolNUQlM0NiciUzRSU1QiVDMyU5Q2JlcnNjaHJpZnQlNURGcmFnZW4lMjB1bmQlMjBBbnR3b3J0ZW4lMjBmJUMzJUJDciUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTVCJTJGJUMzJTlDYmVyc2NocmlmdCU1RCUzQ2JyJTNFQXVmJTIwZGllc2VyJTIwU2VpdGUlMjB6dW0lMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QlMjZuYnNwJTNCZXJoYWx0ZW4lMjBTaWUlMjBhbGxnZW1laW5lJTIwSW5mb3JtYXRpb25lbiUyQyUyMGRpZSUyMFZlcmdsZWljaHN0YWJlbGxlJTIwbWl0JTIwc3RhcmtlbiUyMFByb2R1a3RlbiUyMHVuZCUyMHByYWt0aXNjaGUlMjBWZXJ3ZWlzZSUyQyUyMGRpZSUyMFNpZSUyMGRpcmVrdCUyMHp1bSUyMFByb2R1a3QlMjBzZWxic3QlMjBmJUMzJUJDaHJlbi4lMjBBdWYlMjBkZXIlMjBWZXJrYXVmc3NlaXRlJTIwYmVpJTIwQW1hem9uJTIwaGFiZW4lMjBTaWUlMjBhdSVDMyU5RmVyZGVtJTIwbm9jaCUyMGRpZSUyMFJ1YnJpayUyMCU1QyUyMkZyYWdlbiUyMHVuZCUyMEFudHdvcnRlbiU1QyUyMiUyQyUyMGRpZSUyMElobmVuJTIwZWJlbnNvJTIwYmVoaWxmbGljaCUyMHNlaW4lMjBkJUMzJUJDcmZ0ZS4lMjBCZWklMjBkaWVzZXIlMjBrJUMzJUI2bm5lbiUyMEludGVyZXNzZW50ZW4lMjBGcmFnZW4lMjBzdGVsbGVuJTJDJTIwZGllJTIwZGFubiUyMGRpcmVrdCUyMHZvbSUyMFZlcmslQzMlQTR1ZmVyJTJDJTIwSGVyc3RlbGxlciUyMG9kZXIlMjBhbmRlcmVuJTIwTnV0emVybiUyMGJlYW50d29ydGV0JTIwd2VyZGVuLiUyMFNpbmQlMjBTaWUlMjBzaWNoJTIwZWluZXMlMjBnZXdpc3NlbiUyMFVtc3RhbmRlcyUyMG5pY2h0JTIwc2ljaGVyJTJDJTIwYmVuJUMzJUI2dGlnZW4lMjB3ZWl0ZXJlJTIwSGlsZmUlMjBvZGVyJTIwaGFiZW4lMjBlaW4lMjBzcGV6aWVsbGVzJTIwQW5saWVnZW4lMjB6dW0lMjBQcm9kdWt0JTJDJTIwZmluZGVuJTIwU2llJTIwZGElMjBpbiUyMHZpZWxlbiUyMEYlQzMlQTRsbGVuJTIwZGllJTIwQW50d29ydC4lMjBEYXMlMjBnZWh0JTIwYXUlQzMlOUZlcmRlbSUyMHNjaG5lbGxlciUyQyUyMGFscyUyMGRlbiUyMEhlcnN0ZWxsZXIlMjBvZGVyJTIwVmVyayVDMyVBNHVmZXIlMjBlcnN0JTIwcHJpdmF0JTIwenUlMjBrb250YWt0aWVyZW4uJTNDYnIlM0UlM0NiciUzRURhcyUyMGRhJTIwYmVmaW5kbGljaGUlMjBCZXdlcnR1bmdzc3lzdGVtJTIwaXN0JTIwZWluZSUyMGtsZWluZSUyMFN0JUMzJUJDdHplLiUyMFNvJTIwd2VyZGVuJTIwZGllJTIwYmVzb25kZXJzJTIwaGlsZnJlaWNoZW4lMjBGcmFnZW4lMjB1bmQlMjBBbnR3b3J0ZW4lMjBwcm9taW5lbnQlMjBkYXJnZXN0ZWxsdC4lMjBEYW1pdCUyMG0lQzMlQkNzc2VuJTIwU2llJTIwc2ljaCUyMG5pY2h0JTIwZXJzdCUyMGR1cmNoJTIwdW56JUMzJUE0aGxpZ2UlMjBhbmRlcmUlMjBCZWl0ciVDMyVBNGdlJTIwdyVDMyVCQ2hsZW4uJTIwSW4lMjBFcmclQzMlQTRuenVuZyUyMHp1bSUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdCUyNm5ic3AlM0Jpc3QlMjBkaWVzZSUyMFJ1YnJpayUyMGRhbWl0JTIwZWluZSUyMHdpbGxrb21tZW5lJTIwSGlsZmUuJTIwQmVpJTIwc2VociUyMHNwZXppZWxsZW4lMjBBbmxpZWdlbiUyMGslQzMlQjZubmVuJTIwU2llJTIwbmF0JUMzJUJDcmxpY2glMjBhdWNoJTIwc2VsYnN0JTIwSWhyZSUyMEZyYWdlJTIwc3RlbGxlbi4lMjBTcGV6aWVsbCUyMGJlaSUyMGJla2FubnRlcmVuJTIwUHJvZHVrdGVuJTIwdW5kJTIwSGVyc3RlbGxlcm4lMjBzb3dpZSUyMGdybyVDMyU5RmVuJTIwVmVyayVDMyVBNHVmZXJuJTIwZGF1ZXJ0JTIwZXMlMjBmJUMzJUJDciUyMGdldyVDMyVCNmhubGljaCUyMG5pY2h0JTIwbGFuZyUyQyUyMGJpcyUyMFNpZSUyMGVpbmUlMjBBbnR3b3J0JTIwZGFyYXVmJTIwZXJoYWx0ZW4uJTIwQWxsZ2VtZWluZSUyMEluZm9ybWF0aW9uZW4lMjBlcmhhbHRlbiUyMFNpZSUyMGFiZXIlMjBiZXJlaXRzJTIwaW4lMjBkZXIlMjBWZXJnbGVpY2hzdGFiZWxsZSUyMG9iZW4lMjB6dW0lMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QuJTNDYnIlM0UlNUIlMkZBYnNhdHolNUQlM0NiciUzRSUzQ2JyJTNFJTVCQWJzYXR6JTVEJTNDYnIlM0UlNUIlQzMlOUNiZXJzY2hyaWZ0JTVETGFuZ2ZyaXN0aWdlJTIwQmV0cmFjaHR1bmclMjB1bmQlMjBBYm51dHp1bmclMjB2b24lMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCU1QiUyRiVDMyU5Q2JlcnNjaHJpZnQlNUQlM0NiciUzRSUzQ2JyJTNFV2llJTIwc2ljaCUyMGRhcyUyMFByb2R1a3QlMjAlQzMlQkNiZXIlMjBsJUMzJUE0bmdlcmUlMjBaZWl0JTIwc2NobCVDMyVBNGd0JTJDJTIwc3BpZWx0JTIwaW4lMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QlMjZuYnNwJTNCendhciUyMGVpbmUlMjBSb2xsZSUyQyUyMGwlQzMlQTRzc3QlMjBzaWNoJTIwYWJlciUyMG5pY2h0JTIwaW1tZXIlMjBlaW5kZXV0aWclMjBhdXNtYWNoZW4uJTIwVmVyc2NoaWVkZW5lJTIwVW1zdCVDMyVBNG5kZSUyMHNwaWVsZW4lMjBkYSUyMGhpbmVpbiUyQyUyMHNvJTIwdW50ZXIlMjBhbmRlcmVtJTIwd2llJTIwZXMlMjBnZW51dHp0JTIwd2lyZCUyMHVuZCUyMG1pdCUyMHdlbGNoZXIlMjBIJUMzJUE0dWZpZ2tlaXQuJTIwRGllJTIwYmVzdGUlMjBPcHRpb24lMkMlMjBkaWUlMjBJaG5lbiUyMHp1ciUyMFZlcmYlQzMlQkNndW5nJTIwc3RlaHQlMkMlMjBzaW5kJTIwZXJuZXV0JTIwZGllJTIwS3VuZGVuYmV3ZXJ0dW5nZW4uJTIwWndhciUyMGdlYmVuJTIwZGllJTIwbWVpc3RlbiUyMEslQzMlQTR1ZmVyJTIwaWhyZSUyMEJld2VydHVuZyUyMGlubmVyaGFsYiUyMGt1cnplciUyMFplaXQlMjBuYWNoJTIwZGVtJTIwRXJ3ZXJiJTIwZGVzJTIwUHJvZHVrdGVzJTIwYWIlMkMlMjBtYW5jaG1hbCUyMHdlcmRlbiUyMGRpZXNlJTIwYWJlciUyMGF1Y2glMjAlQzMlQkNiZXIlMjBlaW4lMjBzcCVDMyVBNHRlcmVzJTIwVXBkYXRlJTIwZXJnJUMzJUE0bnp0JTIwdW5kJTIwdmVydm9sbHN0JUMzJUE0bmRpZ3QuJTIwRGFtaXQlMjBpc3QlMjBkdXJjaGF1cyUyMGRlbmtiYXIlMkMlMjBkYXNzJTIwU2llJTIwc28lMjB3ZWl0ZXJlJTIwSW5mb3JtYXRpb25lbiUyMGhpbnNpY2h0bGljaCUyMGRlcyUyMFZlcnNjaGxlaSVDMyU5RmVzJTJDJTIwZGVyJTIwSGFsdGJhcmtlaXQlMjBvZGVyJTIwemVpdGxpY2hlbiUyME51dHpiYXJrZWl0JTIwZXJoYWx0ZW4uJTI2bmJzcCUzQiUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VadWRlbSUyMGslQzMlQjZubmVuJTIwc2VsYnN0JTIwYmVpbSUyMGdsZWljaGVuJTIwUHJvZHVrdCUyMFVudGVyc2NoaWVkZSUyMGJlc3RlaGVuLiUyMFByb2R1a3Rpb25zLSUyMG9kZXIlMjBWZXJhcmJlaXR1bmdzZmVobGVyJTIwc2luZCUyMGltbWVyJTIwZGVua2JhciUyQyUyMHVuYWJoJUMzJUE0bmdpZyUyMHZvbiUyMCVDMyU5Q2JlcnByJUMzJUJDZnVuZ2VuJTIwZHVyY2glMjBkZW4lMjBIZXJzdGVsbGVyLiUyMEYlQzMlQkNyJTIwU2llJTIwd2lyZCUyMGRhbm4lMjB6dW0lMjBWb3J0ZWlsJTJDJTIwZGFzcyUyMEFtYXpvbiUyMGFscyUyMGVpbiUyMHNlaHIlMjBrdW5kZW5mcmV1bmRsaWNoZXMlMjB1bmQlMjBrdWxhbnRlcyUyMFVudGVybmVobWVuJTIwZ2lsdC4lMjBNZWlzdCUyMGwlQzMlQTRzc3QlMjBzaWNoJTIwZGFzJTIwUHJvYmxlbSUyMGRhaGVyJTIwZ2FueiUyMGVpbmZhY2glMjBsJUMzJUI2c2VuJTJDJTIwaW4lMjB2aWVsZW4lMjBGJUMzJUE0bGxlbiUyMGhhdCUyMGRlciUyMFZlcmslQzMlQTR1ZmVyJTIwZGFyYXVmJTIwZ2FyJTIwa2VpbmVuJTIwZ3JvJUMzJTlGZW4lMjBFaW5mbHVzcy4lMjBTb2xsdGUlMjBhbHNvJTIwZXR3YXMlMjB6dSUyMHNjaG5lbGwlMjBrYXB1dHQlMjBnZWhlbiUyQyUyMHolQzMlQjZnZXJuJTIwU2llJTIwbmljaHQlMjBBbWF6b24lMjB6dSUyMGtvbnRha3RpZXJlbi4lMjBGYWxscyUyMHNpY2glMjBkYWhpbmdlaGVuZCUyMGtlaW5lJTIwenVmcmllZGVuc3RlbGxlbmRlJTIwTCVDMyVCNnN1bmclMjBmaW5kZW4lMjBsJUMzJUE0c3N0JTJDJTIwayVDMyVCNm5uZW4lMjBTaWUlMjBuYXQlQzMlQkNybGljaCUyMGF1Y2glMjBub2NoJTIwdm9uJTIwZGVyJTIwR2FyYW50aWVsZWlzdHVuZyUyMEdlYnJhdWNoJTIwbWFjaGVuLiUyMFRlaWx3ZWlzZSUyMG0lQzMlQkNzc2VuJTIwZGllJTIwa2FwdXR0ZW4lMjBQcm9kdWt0ZSUyMG5pY2h0JTIwZWlubWFsJTIwenVyJUMzJUJDY2tnZXNhbmR0JTIwd2VyZGVuJTIwLSUyMGRhcyUyMGlzdCUyMGFiZXIlMjB1bnRlcnNjaGllZGxpY2glMjB1bmQlMjBtdXNzJTIwbmljaHQlMjBkZXIlMjBGYWxsJTIwc2Vpbi4lM0NiciUzRSU1QiUyRkFic2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0UlNUJBYnNhdHolNUQlM0NiciUzRSU1QiVDMyU5Q2JlcnNjaHJpZnQlNURJaHJlJTIwVm9ydGVpbGUlMjBtaXQlMjBkZW0lMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QlNUIlMkYlQzMlOUNiZXJzY2hyaWZ0JTVEJTNDYnIlM0VXaXIlMjBtJUMzJUI2Y2h0ZW4lMkMlMjBkYXNzJTIwU2llJTIwZHVyY2glMjBkZW4lMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMFRlc3QlMjZuYnNwJTNCYmVzdGVucyUyMGluZm9ybWllcnQlMjBzaW5kJTIwdW5kJTIwZWluZSUyMGYlQzMlQkNyJTIwU2llJTIwenUlMjAxMDAlMjUlMjB6dWZyaWVkZW5zdGVsbGVuZGUlMjBLYXVmZW50c2NoZWlkdW5nJTIwdHJlZmZlbi4lMjBEZXNoYWxiJTIwYmlldGV0JTIwSWhuZW4lMjBkaWVzZSUyMFNlaXRlJTIwenVtJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTI2bmJzcCUzQmF1Y2glMjBrb25rcmV0ZSUyMFZvcnRlaWxlJTIwYW4lM0ElM0NiciUzRSUzQ2JyJTNFJTVCUHVua3QlNURTaWUlMjBiZWtvbW1lbiUyMGluJTIwJUMzJUJDYmVyc2ljaHRsaWNoZXIlMkMlMjB0YWJlbGxhcmlzY2hlciUyMEZvcm0lMjBkYXJnZXN0ZWxsdCUyQyUyMHdvcmluJTIwc2ljaCUyMFByb2R1a3RlJTIwdW50ZXJzY2hlaWRlbiU1QiUyRlB1bmt0JTVEJTNDYnIlM0UlNUJQdW5rdCU1RFNpZSUyMHdlcmRlbiUyMG1pdCUyMGVpbmVtJTIwS2xpY2slMjBkaXJla3QlMjB6dXIlMjBLYXVmc2VpdGUlMjB2b24lMjBJaHJlbSUyMEZhdm9yaXRlbiUyMHdlaXRlcmdlbGVpdGV0JTVCJTJGUHVua3QlNUQlM0NiciUzRSU1QlB1bmt0JTVEU2llJTIwZXJoYWx0ZW4lMjBkaXJla3QlMjBkZW4lMjBQcmVpcyUyMGFuZ2V6ZWlndCU1QiUyRlB1bmt0JTVEJTNDYnIlM0UlNUJQdW5rdCU1RFNpZSUyMHZlcmdsZWljaGVuJTIwdW5kJTIwYmVzdGVsbGVuJTIwZ2FueiUyMGJlcXVlbSUyMHZvbiUyMHp1aGF1c2UlMjBhdXMlNUIlMkZQdW5rdCU1RCUzQ2JyJTNFJTVCUHVua3QlNURTaWUlMjBlcmhhbHRlbiUyMGVpbmVuJTIwdW1mYXNzZW5kZW4lMjAlQzMlOUNiZXJibGljayUyMCVDMyVCQ2JlciUyMGRlbiUyMGdlc2FtdGVuJTIwTWFya3QlNUIlMkZQdW5rdCU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VTZWxic3R2ZXJzdCVDMyVBNG5kbGljaCUyMGlzdCUyMGRlciUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdCUyNm5ic3AlM0JmJUMzJUJDciUyMFNpZSUyMGFic29sdXQlMjBrb3N0ZW5sb3MuJTIwV2VubiUyMFNpZSUyMGltJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTI2bmJzcCUzQmF1ZiUyMGVpbiUyMFByb2R1a3QlMjBrbGlja2VuJTJDJTIwd2lyZCUyMG5vY2glMjBrZWluJTIwS2F1ZiUyMGdldCVDMyVBNHRpZ3QuJTIwU2llJTIwayVDMyVCNm5uZW4lMjBzaWNoJTIwYXVmJTIwZGVyJTIwQW1hem9uLVNlaXRlJTIwaW4lMjBSdWhlJTIwaW5mb3JtaWVyZW4lMkMlMjBvYiUyMElobmVuJTIwZGFzJTIwUHJvZHVrdCUyMHdpcmtsaWNoJTIwenVzYWd0LiUyMEVpbmUlMjB2ZXJiaW5kbGljaGUlMjBCZXN0ZWxsdW5nJTIwd2lyZCUyMGVyc3QlMjBkYW5uJTIwYWJnZWdlYmVuJTJDJTIwd2VubiUyMFNpZSUyMGRpZXNlJTIwYmVpJTIwQW1hem9uJTIwc2VsYnN0JTIwZWlubCVDMyVCNnNlbi4lMjBEYSUyMGhhYmVuJTIwU2llJTIwd2llJTIwZ2V3b2hudCUyMHZpZWxlJTIwd2VpdGVyZSUyMFZvcnRlaWxlJTJDJTIwYW5nZWZhbmdlbiUyMG1pdCUyMHphaGxyZWljaGVuJTIwWmFobHVuZ3NtZXRob2RlbiUyMHNvd2llJTIwZWluZXIlMjBzY2huZWxsZW4lMjBMaWVmZXJ1bmcuJTIwRiVDMyVCQ3IlMjBLdW5kZW4lMjBkZXMlMjBQcmltZS1Nb2RlbGxzJTIwZXJmb2xndCUyMGRpZXNlJTIwc29nYXIlMjBub2NoJTIwZXR3YXMlMjBzY2huZWxsZXIlMjB1bmQlMjBpc3QlMjB6dWRlbSUyMGltbWVyJTIwa29zdGVuZnJlaS4lMjBOaWNodCUyMFByaW1lLUt1bmRlbiUyMGVyaGFsdGVuJTIwYmVyZWl0cyUyMGFiJTIwZWluZW0lMjBCZXN0ZWxsd2VydCUyMHZvbiUyMDI5JTIwRXVybyUyMGVpbmUlMjBncmF0aXMlMjBMaWVmZXJ1bmclMjBpbm5lcmhhbGIlMjBEZXV0c2NobGFuZHMuJTNDYnIlM0UlNUIlMkZBYnNhdHolNUQlM0NiciUzRSUzQ2JyJTNFJTVCQWJzYXR6JTVEJTNDYnIlM0UlNUIlQzMlOUNiZXJzY2hyaWZ0JTVEJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTI2bmJzcCUzQnZvbiUyMGdybyVDMyU5RmVuJTIwVmVyYnJhdWNoZXJpbnN0aXR1dGVuJTVCJTJGJUMzJTlDYmVyc2NocmlmdCU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VJbiUyMERldXRzY2hsYW5kJTIwc2luZCUyMGVzJTIwdm9yJTIwYWxsZW0lMjBkaWUlMjBTdGlmdHVuZyUyMFdhcmVudGVzdCUyMHVuZCUyMGRhcyUyME1hZ2F6aW4lMjAlQzMlOTZLTy1UZXN0JTJDJTIwZGllJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBncm8lQzMlOUZlJTJDJTIwdmVyYnJhdWNoZXJvcmllbnRpZXJ0ZSUyMFRlc3RzJTIwc3RlaGVuLiUyMFNpZSUyMGslQzMlQjZubnRlbiUyMGJlaSUyMElocmVtJTIwYmV2b3JzdGVoZW5kZW4lMjBLYXVmJTIwbWl0JTIwZGVtJTIwZWlnZW5lbiUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdCUyMGViZW5zbyUyMHp1JTIwUmF0ZSUyMGdlem9nZW4lMjB3ZXJkZW4uJTIwSmVkb2NoJTIwZiVDMyVBNGxsdCUyMGRpZSUyMEF1c3dhaGwlMjBhbiUyMFByb2R1a3RlbiUyQyUyMGRpZSUyMGRhJTIwZ2V0ZXN0ZXQlMjB3aXJkJTJDJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBnZXclQzMlQjZobmxpY2glMjAlQzMlQkNiZXJzY2hhdWJhciUyMGF1cy4lMjBadWRlbSUyMGlzdCUyMG5hdCVDMyVCQ3JsaWNoJTIwbmljaHQlMjBzaWNoZXJnZXN0ZWxsdCUyQyUyMGRhc3MlMjBlcyUyMHNpY2glMjB1bSUyMGVpbmVuJTIwYWt0dWVsbGVuJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTIwaGFuZGVsdC4lMjBTaWUlMjBzb2xsdGVuJTIwc2ljaCUyMGFsc28lMjB2b3JhYiUyMHZlcmdld2lzc2VybiUyQyUyMG9iJTIwZGVyJTIwVGVzdGJlcmljaHQlMjBkYSUyMCVDMyVCQ2JlcmhhdXB0JTIwbm9jaCUyMGFrdHVlbGwlMjBpc3QlMjB1bmQlMjB1bnRlciUyMHdlbGNoZW4lMjBHZXNpY2h0c3B1bmt0ZW4lMjBkaWUlMjBQcm9kdWt0ZSUyMGdldGVzdGV0JTIwd29yZGVuLiUyMFp1bGV0enQlMjBpc3QlMjBhdSVDMyU5RmVyZGVtJTIwbmljaHQlMjBpbW1lciUyMGdldyVDMyVBNGhybGVpc3RldCUyQyUyMGRhc3MlMjBkaWUlMjBqZXdlaWxpZ2VuJTIwVGVzdHMlMjBpbiUyMGlocmVyJTIwVm9sbHN0JUMzJUE0bmRpZ2tlaXQlMjB3aXJrbGljaCUyMGtvc3RlbmZyZWklMjB2ZXJmJUMzJUJDZ2JhciUyMHNpbmQuJTIwRGFoZXIlMjBzaW5kJTIwc2llJTIwZ2VuZXJlbGwlMjBudXIlMjBhbHMlMjBlaW5lJTIwRXJnJUMzJUE0bnp1bmclMjB6dSUyMGVyYWNodGVuLiUzQ2JyJTNFJTVCJTJGQWJzYXR6JTVEJTNDYnIlM0UlM0NiciUzRSU1QkFic2F0eiU1RCUzQ2JyJTNFJTVCJUMzJTlDYmVyc2NocmlmdCU1RENoZWNrbGlzdGUlM0ElMjBuYWNoJTIwZGVtJTIwJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBUZXN0JTI2bmJzcCUzQnN0ZWh0JTIwZGVyJTIwS2F1ZiUyMGFuJTVCJTJGJUMzJTlDYmVyc2NocmlmdCU1RCUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VCZXZvciUyMFNpZSUyMHNpY2glMjAlQzMlQkNiZXJoYXN0ZXQlMjBmJUMzJUJDciUyMGlyZ2VuZGVpbiUyMFByb2R1a3QlMjBlbnRzY2hlaWRlbiUyQyUyMHZlcmdld2lzc2VybiUyMFNpZSUyMHNpY2glMjB6dWVyc3QlMkMlMjB3aWUlMjBkaWVzZXMlMjBpbSUyMCU1QlByb2R1a3RuYW1lJTVEJTIwVGVzdGFiZ2VzY2huaXR0ZW4lMjBoYXQuJTIwTnV0emVuJTIwU2llJTIwZGllJTIwVmVyZ2xlaWNoc3RhYmVsbGUlMjBhdSVDMyU5RmVyZGVtJTJDJTIwdW0lMjBlaW5lbiUyMCVDMyU5Q2JlcmJsaWNrJTIwJUMzJUJDYmVyJTIwZGllJTIwUHJlaXNnZXN0YWx0dW5nJTIwYW0lMjBNYXJrdCUyMHVuZCUyMGVpbnplbG5lciUyMEhlcnN0ZWxsZXIlMjB6dSUyMGVyaGFsdGVuLiUyME5hY2hkZW0lMjBTaWUlMjBlaW5lJTIwZW5nZXJlJTIwQXVzd2FobCUyMGdldHJvZmZlbiUyMG9kZXIlMjBiZXJlaXRzJTIwZWluZW4lMjBGYXZvcml0ZW4tJTVCUHJvZHVrdG5hbWUlNUQlMjBhdXNnZW1hY2h0JTIwaGFiZW4lMkMlMjBrJUMzJUI2bm5lbiUyMFNpZSUyMHNpY2glMjBkYW5uJTIwZGllJTIwZWluemVsbmVuJTIwQmV3ZXJ0dW5nZW4lMjB1bmQlMjBEdXJjaHNjaG5pdHRlJTIwZGllc2VyJTIwbm9jaCUyMGVpbm1hbCUyMGR1cmNobGVzZW4uJTIwQmVzdGVoZW4lMjBpbW1lciUyMG5vY2glMjBVbmtsYXJoZWl0ZW4lMkMlMjBoaWxmdCUyMGRpZSUyMFJ1YnJpayUyMCU1QyUyMkZyYWdlbiUyMHVuZCUyMEFudHdvcnRlbiU1QyUyMiUyMGJlaSUyMEFtYXpvbiUyMHNpY2hlcmxpY2glMjB3ZWl0ZXIuJTI2bmJzcCUzQiUzQ2JyJTNFJTNDYnIlM0VTaWUlMjBrJUMzJUI2bm5lbiUyMHNpY2glMjBuYXQlQzMlQkNybGljaCUyMGF1Y2glMjBlaW5lJTIwZWlnZW5lJTIwQ2hlY2tsaXN0ZSUyMGFubGVnZW4lMkMlMjBpbiUyMGRlciUyMFNpZSUyMHdpY2h0aWdlJTIwUHVua3RlJTIwenUlM0ElM0NiciUzRSUzQ2JyJTNFJTVCUHVua3QlNURCdWRnZXQlNUIlMkZQdW5rdCU1RCUzQ2JyJTNFJTVCUHVua3QlNUQlMjBWZXJ3ZW5kdW5nJTVCJTJGUHVua3QlNUQlM0NiciUzRSU1QlB1bmt0JTVEUHIlQzMlQTRmZXJlbnolMjBIZXJzdGVsbGVyJTJGSGVyc3RlbGx1bmdzb3J0JTVCJTJGUHVua3QlNUQlM0NiciUzRSU1QlB1bmt0JTVES3VuZGVuYmV3ZXJ0dW5nZW4lNUIlMkZQdW5rdCU1RCUzQ2JyJTNFJTVCUHVua3QlNURHciVDMyVCNiVDMyU5RmUlMjB1bmQlMjBEZXNpZ24lMjBmZXN0aGFsdGVuLiU1QiUyRlB1bmt0JTVEJTNDYnIlM0UlM0NiciUzRVNvYmFsZCUyMElocmUlMjBFbnRzY2hlaWR1bmclMjBzdGVodCUyQyUyMGslQzMlQjZubmVuJTIwU2llJTIwZGFubiUyMHVuc2VyZW0lMjBWZXJ3ZWlzJTIwenUlMjAlNUJQcm9kdWt0bmFtZSU1RCUyMGZvbGdlbiUyMHVuZCUyMGRpcmVrdCUyMGJlaSUyMEFtYXpvbiUyMElocmUlMjBCZXN0ZWxsdW5nJTIwYWJnZWJlbi4lMjBJaHJlJTIwRGF0ZW4lMjBibGVpYmVuJTIwbmF0JUMzJUJDcmxpY2glMjBiZWklMjBBbWF6b24lMjB1bmQlMjBkZW0lMjBWZXJrJUMzJUE0dWZlciUyQyUyMGRhcmF1ZiUyMGhhYmVuJTIwd2VkZXIlMjB3aXIlMjBub2NoJTIwamVtYW5kJTIwYW5kZXJzJTIwRWluc2ljaHQuJTIwRGllJTIwTGllZmVydW5nJTIwZXJmb2xndCUyMGluJTIwZGVuJTIwbWVpc3RlbiUyMEYlQzMlQTRsbGVuJTIwbWl0JTIwZGVyJTIwREhMJTJDJTIwYWJlciUyMGF1Y2glMjBQYWtldGRpZW5zdGUlMjB3aWUlMjBIZXJtZXMlMjBvZGVyJTIwRFBEJTIwd2VyZGVuJTIwc3BvcmFkaXNjaCUyMHZvbiUyMEFtYXpvbiUyMGdlbnV0enQuJTNDYnIlM0UlNUIlMkYlQzMlOUNiZXJzY2hyaWZ0JTVEJTNDYnIlM0UlMjI%3D%22